B_link Wide Style

B_link Stocks Trading เป็นระบบซื้อขายหุ้นที่รวดเร็วในการแสดงผล พร้อมทั้งมีการออกแบบการแสดงข้อมูลทั้งในภาพรวมของระบบทุกด้าน เช่น ข้อมูลหุ้น Real Time , ข้อมูลหุ้น History, ข้อมูลหุ้น summary , เครื่องมือช่วยในการAnalysisหุ้น ครบถ้วนและเหมาะสม เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ระบบ  พร้อมทั้งความเสถียร ไม่กระตุก ไม่สะดุด ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสั่งซื้อขายหุ้นให้ทันท่วงทีรวดเร็วในการตัดสินใจ เหมาะสมกับธุรกิที่มีการแข่งขันสูงในปัจจจุบัน

Special Function

Screen Style

- Setting screen style
88 columns (4:3) or 100 columns (16:9 )

Graph

- Intraday Chart real time

Order

- Easy order entry
- View order by condition
- Cancel order by condition

Function

- Find the stock name function
- Support multi-connection on LAN and WAN
- Support stock market and port folio
- Support trader, Investor

Stability

- Prevent the screen from falling off function
- Auto reconnect